Bouteille isotherme "Lienzo" 500ml Ibili

€22,95
Taxes incluses.
Distributeur Ibili

Bouteille isotherme à double paroi "Lienzo" 500 ml Ibili

Garde 8 heures au chaud et 24 heures au froid.